Yunan milyardere tarihi ceza: 900 milyon dolar ödeyecek .. Kan donduran taciz detayları

 • Share this:
Yunan milyardere tarihi ceza: 900 milyon dolar ödeyecek .. Kan donduran taciz detayları

https://www.roscasaresbasket.com/ ayrıca cinsel amaçla hareket etmiş olması aranır.” Ayrıca fail mağdura karşı hakaret kastıyla hareket etmişse bu suç değil, TCK’nın 125 ve devamı maddelerince düzenlenen sövme suçu gündeme gelecektir. Cinsel taciz, hukuk sistemimizde ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve mağdurların yaşadığı travma ve toplumdan tecrit edilme gibi olumsuz sonuçlar göz önünde bulundurularak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu suç tipinde dikkate alınacak en önemli husus, mağdurların karşılaştığı zorlukların boyutu ve tacizin yol açtığı olumsuz etkilerdir. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçu için öngörülen cezalar, mağdurun yaşadığı zorlukların ve suçun niteliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu düzenlemelerle suçun caydırıcılığı artırılmaya ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmaya çalışılmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Buna göre, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusu mağdurun vücut dokunulmazlığına karşı olmayan cinsel bütünlüğünün ihlalidir. Bu davranışlar, cinsel saik içeren fakat, Yargıtay kararları uyarınca, ‘ bedensel temas’ içermeyen davranışlardır. Cinsel taciz; bir kimsenin cinsel olarak vücut bütünlüğü ihlal edilmek- sizin, yani mağdurun vücuduna dokunulmaksızın, cinsel amaçlı söz söylenmesi, hareket yapılması veya cinsel içerik taşıyan hal, hareket ve davranışlarla rahatsız edilmesidir.

Sosyal Medyada Tacizin Cezası

Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve mağdurun kişisel sınırlarını ihlal eden bir eylemdir. Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. İnternet ve sosyal medya youyla cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür. Özellikle belirtelim ki, internet üzerinden çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçu sırasında mağdur çocuğun görüntüsünün kaydedilmesi ayrıca müstehcenlik suçu hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

 • Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb.
 • Sonuç olarak, cinsel taciz suçları ile mücadele ve faillerin adalet karşısına çıkarılması, sosyal medya platformları ve yasal düzenlemeler arasında daha etkin bir işbirliğini gerektirmektedir.
 • Örneğin, mesajla cinsel tacizin cezası ya da telefonla cinsel tacizin cezası temel ceza üzerinden yarı oranında arttırım yapılması suretiyle belirlenmektedir.
 • İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
 • Fıkrası; “… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”, 154.

Cinsel amaçlı olmayan, karşı tarafın rencide etmek için yapılan örneğin, futbol maçlarında karşı takım taraftarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler, cinsel taciz suçunu değil, hakaret suçunu oluşturacaktır. Türk Ceza Kanununun “hürriyete karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123. Türk Ceza Kanunu’nun “hürriyete karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123. Yasalara göre, kimse cinsel içerikli sözlü taciz ile rahatsız edilemez.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Mağdurların haklarını korumak ve suçlulara gerekli cezaların verilmesi, bu tür eylemlerin caydırıcılığını artırarak toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Cinsel taciz, istenmeyen ve cinsellik içeren davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu davranışlar, tehditkar sözler, cinsel imalar, istenmeyen fiziksel temas ya da açıkça cinsel içerikli davranışlar şeklinde olabilir. Mağdurlar genellikle taciz edilen ortamda kendilerini güvensiz ve rahatsız hissederler.

 • Mahkeme suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler vb.
 • Cinsel taciz suçunun oluşumu açısından failin cinsel amaç güttüğünün sabit olması gerekir.
 • Dolayısıyla, mağdurun aktif olarak suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Bu nedenle mağdurun rızası, bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.
 • Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri bitme noktasına gelmişti.
 • Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel dokunulmazlığa karşı onayı olmayan bir eylemde bulunması ile işlenen bir suçtur.

Failin ayrıca cinsel amaçla hareket etmiş olması aranır.” Tacizde bulunan failin eylemini, cinsel amaçlı olarak gerçekleştirmediğinde cinsel taciz suçu oluşmayacaktır. Örneğin, bir kimse tuvaletini yapmak için cadde kenarında cinsel organını çıkarmışsa, eylemde cinsel amaç olmadığı için bunu gören kimselere karşı TCK’nın 123. Maddesindeki kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu oluşabilir ise de, cinsel taciz suçu oluşmayacaktır. Ayrıca fail mağdura karşı hakaret kastıyla hareket etmişse bu suç değil, TCK’nın 125 ve devamı maddelerince düzenlenen sövme suçu gündeme gelecektir. Maddesinin suç tarihindeki halinde; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçlarından mağdur olan bireyler, bu suçun işlenmesi halinde doğrudan asliye ceza mahkemelerine başvuru yapabileceklerdir. Mağdur veya şikayetçiler, adli süreçte haklarını savunmak ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak adına Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü hukuki yollara başvurabilirler. Suçun ispatı için toplanan delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması, yargının adil ve etkili işleyişi için elzemdir. Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı istenmeyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunulması anlamına gelir. Bu suçun ispatlanması bazen oldukça zorlayıcı olabilir, özellikle de mağdur ile failler arasında şahit olmaksızın gerçekleştiği durumlarda. Ancak, cinsel taciz içerikli sözlü tacizin yaşandığı bazı ani ve öngörülemez anlarda, gizli ses veya görüntü kaydının hukuka uygun olarak kullanılabilmesi mümkündür.

Fail, belli bir cinsel amaç güderek ve bu yönde bir niyetle hareket etmelidir. Kişinin cinsel bir arzu veya amaç taşıması, bu suçun manevi unsurunu oluşturan özel kastı teşkil eder. Bu yönüyle, cinsel taciz suçunun varlığı için failin cinsel bir gayeyle hareket etmesi şarttır. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel dokunulmazlığa karşı onayı olmayan bir eylemde bulunması ile işlenen bir suçtur. Maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve kanun koyucu tarafından ciddi bir suç olarak değerlendirilmektedir.

 • Örnek vermek gerekirse kişi cinsel içerikli mektubu mağdura vermek üzereyken arkadaşının gelip elinden alması cinsel taciz suçuna teşebbüs örneklerinden sayılabilir.
 • Bu gibi durumlarda yetkili makamlar, yani savcılık veya mahkeme, suçu öğrendiği anda re’sen soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatabilir.
 • Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür.
 • Bu durum, cinsel taciz suçlamaları üzerine bu platformlar aracılığıyla failin kimlik bilgilerinin elde edilmesini zorlaştırmaktadır.
 • Sanığın fiili mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı olmalı, mağdurun cinsel onurunu, özgürlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekmektedir.
 • 15 yaşını doldurmamış bir çocukla atanan kanuni temsilcisinin iradesi çelişiyorsa, kanuni temsilcinin iradesi dikkate alınacaktır.

Rızanın varlığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Cinsel Tacizin Cezası Kaç Yıl?

Mağdurun geçerli ve özgür rızasının bulunması durumunda hukuka aykırılık yoktur. Ancak rıza, mağdur tarafından bilinçli ve ehil olduğu bir durumda verilmelidir; akıl hastalığı veya yaş küçüklüğü gibi ehliyeti etkileyen durumlar mevcut ise geçerli rıza söz konusu olamaz. Rızanın var olduğu somut olayın koşullarına ve delillere göre tespit edilecektir. Olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası hukuken geçerli sayılmazken, 15 yaşını tamamlayan mağdurun rızası yasal olarak geçerlidir.

 • Bu durumda, suçun icra hareketleri başlamış fakat tamamlanamamış olup, şüphelinin niyetinin mektubun ulaşmasıyla suçu tamamlamak olduğu anlaşılır ve bu haliyle cinsel taciz suçu teşebbüs aşamasında kalmış olur.
 • Kişide olayla ilgili anıların zihne gelmesi, travmatik anıyı canlandıran uyaranlardan kaçma, gelecekle ilgili plan yapamama, önceden zevk veren etkinliklerden kaçınma ve olumlu duygular yaşayamama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Amerika Birleşik Devletleri adalet mekanizmaları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri nezdinde yapılan istinabe taleplerine yanıt vermemektedir.
 • Cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.
 • Cinsel içerikli sözler, görseller veya herhangi bir taciz teşkil eden davranış, internet aracılığıyla bireye ulaştırıldığında, bu eylem elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmiş kabul edilir ve cezalar artırılarak uygulanır.

Dolayısıyla, mağdurun aktif olarak suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Sonuç olarak, cinsel taciz suçları ile mücadele ve faillerin adalet karşısına çıkarılması, sosyal medya platformları ve yasal düzenlemeler arasında daha etkin bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, suçların önlenmesinde ve mağdurların korunmasında hayati önem taşıyabilir. Türkiye Noterler Birliği, teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak Cinsel Taciz Suçu gibi suçlarla ilgili internet üzerindeki kanıt toplama süreçlerini kolaylaştıran yeni bir hizmet sunmaktadır.

Suçların İçtimai

Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. Bu suç tipinde, genel kastın yanı sıra “cinsel amaç” biçiminde özel kast da aranır. Yani failin bu hareketi cinsel amaçla gerçekleştirmiş olması gerekir. Fıkrası; “… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”, 154.

Tags:
Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments